*alt_site_homepage_image*

Žvalgyba

„Pagrindinis žvalgybos institucijų veiklos tikslas – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms ir šalinant šiuos rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes.“ – LR žvalgybos įstatymas, 6 straipsnis.

Departamentas, vadovaudamasis Valstybės gynimo tarybos patvirtintais žvalgybos informacijos poreikiais ir prioritetais, vykdo žvalgybą ir kontržvalgybą. Krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Valstybės gynimo tarybos patvirtintais žvalgybos informacijos poreikiais ir prioritetais, nustato Departamentui užduotis.

Departamentas įgyvendina Valstybės gynimo tarybos patvirtintą AOTD 2019–2024 m. veiklos strategiją.

Departamento strateginiai tikslai:

 • Perspėjimas laiku ir grėsmių užkardymas;
 • Profesionalus, motyvuotas ir lojalus personalas;
 • Veikla, grindžiama pažangiomis technologijomis ir inovaciniais sprendimais;
 • Efektyvus bendradarbiavimas.

Departamento vertybės:

 • Profesionalumas – turimų žinių, gebėjimų ir patirties sumanus, atsakingas ir pritaikymas Departamento veikloje, taip pat nuolatinis ir kryptingas jų gilinimas ir tobulinimas, pasinaudojant tiek Departamento teikiamomis galimybėmis, tiek asmenine iniciatyva.
 • Lojalumas – institucinis, apimantis Departamento besąlygišką lojalumą savo šaliai, ir darbuotojų, apimantis lojalumą tiek savo šaliai, tiek Departamentui.
 • Integralumas – bet kokiose situacijose išliekantys tvirti etiniai ir moraliniai kiekvieno žvalgybos pareigūno principai, kurių pagrindu formuojami efektyvūs tarpasmeniniai santykiai ir pasitikėjimas.
 • Pasitikėjimas – tarpasmeninis ir tarpinstitucinis tikėjimas ir kliovimasis kito integralumu, patikimumu ir teisingumu.

 

Žvalgybos ciklas – tai procesas, per kurį suformuojami žvalgybos informacijos poreikiai ir nustatomi prioritetai, tada informacija renkama, apdorojama ir analizuojama, paverčiama žvalgybiniu vertinimu, ir pateikiama gavėjams, vartotojams.

Pagal LR žvalgybos įstatymo 11 str. Departamentas renka informaciją:

 • taikydamas žvalgybos metodus;
 • atlikdamas teismo sankcionuojamus veiksmus;
 • gaudamas duomenis iš valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir duomenų bazių;
 • gaudamas duomenis iš juridinių ir (ar) fizinių asmenų.

Žvalgybos metodų taikymo tvarką, terminus ir sąlygas nustato LR Vyriausybė (Žvalgybos įstatymo 12 str.).

Galimi žvalgybos metodai:

 • OSINT – atvirųjų šaltinių žvalgyba,
 • HUMINT – agentūrinė, arba žmogiškoji, žvalgyba,
 • SIGINT – signalų žvalgyba,
 • COMINT – komunikacijų žvalgyba,
 • ELINT – elektroninė žvalgyba,
 • CYBERINT – kibernetinė žvalgyba,
 • IMINT – atvaizdų žvalgyba,
 • RADINT – žvalgyba radiolokacinėmis priemonėmis,
 • ACINT – akustinė žvalgyba,
 • MASINT – matavimų žvalgyba ir kt.

Departamentas glaudžiai bendradarbiauja su LR nacionalinį saugumą užtikrinančiomis ir kitomis institucijomis, užsienio partneriais, NATO ir ES, keičiasi žvalgybos informacija ir vertinimais.

Kiekvienais metais AOTD pristato visuomenei AOTD veiklos rezultatus neįslaptintoje veiklos ataskaitoje, taip pat kartu su Valstybės saugumo departamentu bendrai rengia Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.