*alt_site_homepage_image*

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojo duomenys

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Juridinio asmens kodas 188602751

El. p. kam@kam.lt

Adresas:  Totorių g. 25, 01121 Vilnius

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Krašto apsaugos ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. p. asmens.duomenys@kam.lt

Tel. +370 5 263 5948

Adresas: Totorių g. 25, 01121 Vilnius

Asmens duomenų tvarkymas ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimas krašto apsaugos sistemoje

Asmens duomenų, kurių valdytoja yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (vadovaujanti krašto apsaugos sistemos institucija), tvarkymo tikslai, apimtis, duomenų subjektų kategorijos, asmens duomenų tvarkytojai, gavėjai, duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, kita svarbi su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija  yra pateikta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, kurias galima rasti čia. Rekomenduojamą prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) formą galite rasti šių taisyklių 3 priede.

Asmens duomenys, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, krašto apsaugos sistemoje tvarkomi:

  • nacionalinio saugumo ir (ar) gynybos tikslais, vadovaujantis šiais įstatymais:

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas) (asmens duomenys tvarkomi, esant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, specialių kategorijų asmens duomenys – 8 straipsnyje nurodytam pagrindui).

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu (51 straipsnis).

3. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu (351 straipsnis).

4. Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymu (31 straipsnis).

5. Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymu (11 straipsnis).

6. Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statutu (21 straipsnis):

7. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (18 straipsnio 11 dalis), kai asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais.

8. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymu (14 straipsnio 9 ir 11 dalys).

9. Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymu (Lietuvos kariuomenės Karo policija, vykdydama šiame įstatyme numatytą veiklą, vadovaudamasi 9 straipsniu renkamus asmens duomenis tvarko nacionalinio saugumo, gynybos, taip pat ir  nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo tikslais).

10. Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymu.

11. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu (161 straipsnio 3 dalyse nustatytais atvejais) (Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos).

KAS nacionalinio saugumo ir (ar) gynybos tikslais asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis minėtais įstatymais ir kitais teisės aktais, kai juose numatyta, kad KAS institucija (-os) tvarko asmens duomenis nacionalinio  saugumo ir (ar) gynybos tikslais ar užtikrinant nacionalinį saugumą ir (ar) gynybą arba pagal esmę toks tvarkymas atitinka nacionalinio saugumo ir (ar) gynybos tikslus.

  • Kitais tikslais, vadovaujantis:

1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. kitais teisės aktais, kai jie numato, kad asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ar pagal esmę toks tvarkymas atitinka asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis šiais teisės aktais;

4. KAS institucijose – ir jų priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymo tikslus Krašto apsaugos ministerijoje galima rasti Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje  taisyklių 1 priede.

  • Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos asmens duomenys taip pat tvarkomi nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo (kriminalinės žvalgybos vykdymo) tikslu,  vadovaujantis Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą šioje krašto apsaugos sistemos institucijoje yra Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos taisyklėse, kurias galima rasti čia.

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dpo@aotd.kam.lt.