*alt_site_homepage_image*

LR KAM bepiločių orlaivių skrydžių ribojimai

Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitaip vizualizuoti karines teritorijas (toliau – leidimas vizualizuoti) ir leidimo bepiločio orlaivio valdytojui vykdyti skrydžius virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas suteikimo tvarką.

Taip pat orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašas, patvirtintas LK vado įsakymu Nr. V-1738, reglamentuoja civilinių ir valstybės orlaivių, tarp jų ir bepiločių, skrydžius virš draudžiamų ar ribojamų zonų.

Leidimas civiliniam bepiločiui gali būti išduotas tik išimtinio būtinumo atveju, kai skrydis būtinas draudžiamojoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių objektų, patenkančių į Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti.

Bepiločio orlaivio valdytojas privalo užpildyti paraišką dėl leidimo vykdyti skrydį išdavimo (forma pateikta 1 priede) ir ją pateikti krašto apsaugos sistemos institucijos ar pagrindinio karinio vieneto vadovui, atsakingam už karinės teritorijos apsaugos organizavimą (toliau – sprendimą priimantis vadovas), karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, taip pat draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąraše nurodytais (pateiktais prie karinių teritorijų, virš kurių planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį, nuorodų) kontaktais arba užpildytą paraišką pateikti atvykus į krašto apsaugos sistemos instituciją ar karinį vienetą, kurio teritorijoje planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį.

Tvarkos aprašo II skyriuje nenumatytais atvejais asmuo, pageidaujantis filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinę teritoriją, pateikia užpildytą paraišką (forma pateikta 2 priede) Karinių teritorijų sąraše nurodytais (pateiktais prie karinių teritorijų, kurias ketinama vizualizuoti, nuorodų) kontaktais.

Jei karinė teritorija, virš kurios planuojama vykdyti bepiločio orlaivio skrydį, patenka į oro erdvės draudžiamas, ribojamas arba pasienio zonas, turi būti pildoma forma, pateikta 3 priede. Skrydžiui taip pat turi pritarti ir draudžiamosios zonos suinteresuotas juridinis asmuo. Visą jų sąrašą galima rasti Draudžiamų zonų suinteresuotų juridinių asmenų sąrašas.

1 ir 2 priede pateiktos užpildytos formos turi būti siunčiamos žemėlapyje arba Karinių teritorijų sąraše nurodytiems kontaktams, virš kurios ketinama vykdyti skrydį.

Užpildyta forma, pateikta 3 priede, visais atvejais turėtų būti siunčiama į paraiskos.kop@mil.lt.

Neskraidymo zonų žemėlapis