*alt_site_homepage_image*

Pranešėjų apsauga

Praneškite, jeigu krašto apsaugos sistemos institucijose susidūrėte su galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administraciniu, tarnybiniu ar darbo pareigų pažeidimu, taip pat šiurkščiu privalomų profesinės etikos normų pažeidimu ar kitu, grėsmę viešajam interesui keliančiu arba jį pažeidžiančiu, teisės pažeidimu, apie kurį sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su krašto apsaugos sistemos institucijomis.

Informaciją apie pažeidimus krašto apsaugos sistemoje gali palikti esami ir buvę kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai ar asmenys, susiję sutartiniais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) santykiais su krašto apsaugos sistemos institucijomis.

Informacija apie pažeidimus krašto apsaugos sistemos institucijose teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai,
  • pavojaus aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams, teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėtos veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • neteisėtu būdu įgyto turto,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo.

Informacijos apie teisės pažeidimus krašto apsaugos sistemos institucijose teikimą ir administravimą reglamentuoja krašto apsaugos ministro 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Informacijos apie teisės pažeidimus teikimo ir administravimo krašto apsaugos sistemoje ir Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintas Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas.

Apie pažeidimą galite pranešti:

Užpildę Pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiuntę elektroninių paštu pranesk@kam.lt.

Krašto apsaugos sistemoje vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruoja KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius.

Apie pažeidimus ir (ar) galimai rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs taip pat galite pranešti AOTD tel. +370 5 264 0292, el. paštu pranesk@aotd.kam.lt ar Specialiųjų tyrimų tarnybai pranesk@stt.lt  

Asmenims, pateikusiems informaciją pažeidimus, gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Konfidencialumo nebūtina užtikrinti, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.  

Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikalstamos veikos padarymu, valstybės ar tarnybos paslapties ar profesinės paslapties atskleidimą yra numatyta teisinė atsakomybė.